ПРОДУКТИ

НОВО - СИЕЛА 5.0 - НОВАТА ВЕРСИЯ НА ПРАВНОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ СИЕЛА

Предлага:

1. По-богато съдържание
2.Бързина в работата
3.Единен интерфейс за всички продукти
4.Нови и разнообразни начини за достъп:
     - Сiela 5.0 - инсталация на Вашия компютър
     - Ciela Net
   
НОВО!
         • Ciela WebServer 
 
 

СИЕЛА НОРМИ – ПРАВНОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Актовете на българското законодателство - пълните текстове – Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете.

Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Актове на Президента, Народното събрание, на министерства и ведомства.

Практика на Конституционния съд. Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европeйския съд по правата на човека. Практика на Апелативните съдилища.

Държавен вестник - официален и неофициален раздел. Статии по правни проблеми. Библиография на издаваната правна литература. Речник на легалните дефиниции. Английско-български юридически речник


СИЕЛА ЕВРО

Сиела Евро е информационна система, която осигурява бърз и лесен достъп до нормативните актове на ЕС посредством интерактивен и удобен за употреба интерфейс. Актовете са систематизирани според основните политики на ЕС, според издателя си и според вида на акта . Освен на български език, документите фигурират в базата и на английски език.

Чрез Сиела Евро потребителите имат достъп и до изданията на Official Journal – официалният вестник на Европейския съюз, който от 1 януари 2007 г. задължително ще бъде публикуван и на български език. Юридически описания и анотации, представяния на ролята на отделните институции.Коментарна част, касаеща нормативите на всяко ведомство.


СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ

Програмата съдържа процедури с подробни описания, които указват действията в производствата пред административните и съдебни органи,
нормативна база към тях, формуляри и бланки за попълване, примерни и типови документи, образци.


СИЕЛА СЧЕТОВОДСТВО

Сиела Счетоводство съдържа всичко необходимо за правилното счетоводно и финансово функциониране на търговските дружества, за работата на всеки счетоводител в областта на данъчното облагане, в областта на социалното осигуряване.


ЕВРОСЧЕТОВОДИТЕЛ

Европейските счетоводни норми

Съдържа: Решенията на Европейската комисия по счетоводни въпроси, Коментари и резюмета на Съвета за международни счетоводни стандарти,
пълната версия на МСФО, Практическо прилагане на МСФО в български условия, счетоводни теми от чуждестранни автори.


СИЕЛА ИНФО

Сиела Инфо е единствената информационна система, която съчетава в себе си информацията от Съдебния търговски регистър, Регистъра БУЛСТАТ на Националния статистически институт и базата данни на Данъчната администрация с данъчните номера на фирмите регистрирани по ДДС.


CIELA LAW

Ciela Law е ориентирана към всички потребители, които в своята дейност се нуждаят от българското законодателство на английски език. Ciela Law е първата правно-информационна система, чиито меню и съдържание са на български и английски език. Потребителят има възможност да работи едновременно и на двата езика.


CIELA RU

Ciela Ru е ориентирана към всички потребители, които в своята дейност се нуждаят от българското законодателство на руски език.Ciela Ruе първата правно-информационна система, чиито меню и съдържание са на български и руски език. Потребителят има възможност да работи едновременно и на двата езика.


ПРОДУКТИ БЕЗ АНАЛОГ НА ПАЗАРА :

СИЕЛА СТРОИТЕЛ

Предназначена за професионалната дейност на строителните предприемачи, инженери, архитекти и др. Съдържа:
 
общи и технически нормативни актове, обща нормативна уредба по ТСУ, проектиране, строителство и регионално развитие, геодезия, картография и кадастър, оценяване съответствието на строителните продукти, устройство на територията, жилищни и обществени сгради, промишлени сгради и съоръжения, конструкции, водопроводни и канализационни мрежи и инсталации, електрически и далекосъобщителни мрежи и уредби, отоплителни, вентилационни, климатични и за природен газ мрежи и инсталации, топло-, хидро-, шумо-, и други видове изолации, комуникации и транспортни съоръжения, строителен процес и строителен надзор, околна среда и отпадъци, геозащита, изисквания за безопасни и здравословни условия на труд, санитарно-хигиенни изисквания, указания на МРРБ и ДНСК


СИЕЛА ЕНЕРГЕТИКА

Нормативни документи за разрешаване, надзор и приемане на строителството, стандарти на НЕК, документи на МРРБ, документи на енергийните ресурси.


CIELA FLASH

Правни и справочни информационни системи Сиела на носител USB Flash. Ciela Flash се предлага с годишен абонамент за актуализация на ползвания продукт.

Ciela Flash e решение за специалистите, които не искат да зависят от външни обстоятелства за достъп до необходимата им информация, за които мястото за работа не е от съществено значение и могат да работят когато се наложи и където се намират.

Работата със Ciela Flash е възможна от всеки достъпен компютър, без инсталация и регистрация. Актуализацията е автоматична от интернет след всеки брой на ДВ или месечна от DVD-диск.
 
Всеки клиент при закупуване получава USB Flash с работеща актуална правноинформационна система. 

Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени .  Към върха на страницата