I. Счетоводно обслужване

Предлаганата от нас услуга счетоводно обслужване включва:

 • приемането на документите от клиента
 • осчетоводяването им
 • коректното начисляване на дължими данъци, спазвайки действащото законодателство
 • своевременното представяне на справки и отчети на клиента
 • подаването им в срок в НАП

1. Абонаментното счетоводно обслужване - включва:

1.1. Счетоводно обслужване

 • текущо счетоводно отчитане на документи,
 • изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие с Българското законодателство- счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения
 • изготвяне на статистически форми по искане на НСИ,
 • изработка на индивидуален сметкоплан
 • водене на складово стопанство и аналитична отчетност според нуждите на фирмата,
 • амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи,
 • месечно и годишно изчисляване на алтернативни данъци,
 • изготвяне дневници и справка-декларация по ЗДДС (носенето им в НАП по желание на клиента),
 • устни и писменни консултации по искане на клиента,
 • изготвяне платежни документи за данъци и осигуровки, 
 • изготвяне на справки за ръководството на фирмата, 
 • представителство пред ТД на НАП.
 • Годишна данъчна декларация на физически и юридически лица по ЗКПО и ЗОДФЛ
 • Контакти с органите на НАП (Национална агенция по приходите)
 • Данъчни консултации и данъчна защита

1.2. Мениджмънт работни заплати

 • изготвяне на ведомости за заплати,
 • изготвяне декларации № 1 и 6 към НАП на хартиен и магнитен носител и представянето им в НАП, 
 • издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане, водене на регистър за издадените трудови книжки,
 • издаване и представяне в НАП на уведомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители,
 • изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори,
 • изготвяне удостоверения , служебни бележки и др. за персонала.  
2. Еднократно счетоводно обслужване - включва:
 • изготвяне на Отчет за приходи и разходи за съответния период,
 • съставяне оборотна ведомост за съответния период,
 • изготвяне Годишна данъчна декларация за юридически лица по ЗКПО /за физически лица по ЗОДФЛ/.

Еднократното счетоводно обслужване e на база предоставените документи за избран от клиента период.

В този случай Фирмата като изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период.

 

II. Официален дистрибутор сме на Сиела Норма АД:
 • на правноинформационните софтуерни продукти Сиела,
 • на книгоиздаването – специализирана и художествена литература.
III. Официален застрахователен агент сме на Алианц България Холдинг  предлагаме всички застрахователни, кредитни и лизингови услуги на Алианц България Холдинг - както за физически, така и за юридически лица:
 • автомобилно застраховане
 • имуществено застраховане
 • животозастраховане
 • застраховки злополука
 • застраховане на отговорности
 • селскостопанско застраховане
 • застраховка на яхти
 • пенсионно осигуряване
 • лизинг
 • банкови услуги 


Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net . © 2007. Всички права запазени .  Към върха на страницата